0

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

www.kabaty.sk

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 

 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je Helena Švancárová – HE-Ó so sídlom 023 34 Kysucký Lieskovec 491, zapísaná v ŽR na OU v Žiline č. ž. Registra 504-8179, IČO: 14165295, DIČ:1020457768, IČ DPH: SK1020457768
 2. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v internetovom obchode www.kabaty.sk je

            Helena Švancárová – HE-Ó prevádzka Dlhá 6, 010 09 Žilina.

 1. Kupujúcim je každý návštevník internetového obchodu, ktorý prostredníctvom internetového obchodu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 2. Internetový obchod je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb.
 3. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach internetového obchodu.
 4. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v internetovom obchode výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 6. Dozorný orgán : Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina1

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel. č.: 041/7632 130, Fax č.: 041/7632 139

 

Článok II.

Cena

 

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
 2. Nakoľko výrobky vyrábame na mieru , v prípade náročnejších úprav , zmenách strihu je príplatok 15%-25% z uvedenej ceny výrobku o čom bude zákazník vždy vopred informovaný.
 3. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke internetového obchodu , prípadne upravenou cenou o 15%-25% v momente vykonania nákupu.
 4. V prípade zmene dĺžky kdekoľvek výrobku je príplatok za pridanie každého centimetra na výrobku spoplatnené cenou 1,00€ .

 

Článok III.

Objednávka

 Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v internetovom obchode výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

 1. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 2. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v internetovom obchode automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 

 1. Za tovar a služby v internetovom obchode je možné platiť iba platbou na dobierku (platíte priamo kuriérovi alebo na pošte pri preberaní tovaru).
 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

            zľavu z ceny za registráciu do internetového obchodu,

            zľavu za opakovaný nákup

 1. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty.
 7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne riešiť s prepravcom a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 

 1. Doručenie slovenskou poštou na dobierku pre Slovenskú Republiku:

            Slovenská pošta balík, doručenie do 3 pracovných dní :    

Slovenská pošta balík v rámci SR : na adresu - 3,00€

Slovenská pošta balík v rámci SR: na poštu - 3,00€

Slovenská pošta kuriér v rámci SR: na adresu - 3,00€

Slovenská pošta kuriér v rámci SR: na poštu - 3,00€

Slovenská pošta doručenie CZ: na adresu - 6,00€

Doručenie v rámci EU - 16,00€

Darčeková poukážka - doručenie mailom - 0,00€ (bude vám zaslaná faktúra a po jej zaplatení vám zašleme e-mail so zľavovým kódom.)

 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 2. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžité dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, a to na Helena Švancárová HE-Ó, Dlhá 6, 01009, Žilina, +421 903 550 720.
 3. Ak je výrobok upravovaný podľa požiadaviek spotrebiteľa napr.dĺžka kabáta/rukávov,rozšírený / zúžený,zmena farby materiálov, atď. Spotrebiteľ nemá nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy .Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár „formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý Vám bol zaslaný alebo si ho môžete stiahnuť na tomto odkaze>>

Poučenie o práve odstúpenia od zmluvy>>

 1. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 2. Prevádzkovateľ internetového obchodu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 3. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa jedná o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovar vyrobený na mieru, tovar určený osobitne pre kupujúceho, tovar, ktorý podlieha zníženiu akosti alebo skaze alebo tovar uzatvorený v ochrannom obale, ak bol obal po dodaní porušený. Kupujúci ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy koná v rámci podnikania, zamestnania či povolania.
 5. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:

- prevziať objednaný tovar,

- zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu

 - prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 1. Predávajúci je povinný:

- dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene

- spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru  ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.
 2. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly
 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v internetovom obchode na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6. Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.
 7. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.
 9. Podrobnejšie o ochrane osobných údajov pozri "Ochrana osobných údajov GDPR"

 

Článok XII.

Alternatívne riešenie sporov

 

 1. Ak kupujúci nie je spokojný s vybavením objednávky alebo dodaným tovarom, prípadne sa domnieva, že boli porušené jeho práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci podať podľa Zákona č. 391/2015 Z. z. pred príslušným inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo pred právnickou osobou, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá.
 3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
 5. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na webovej stránke internetového obchodu..
 5. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z. z., Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona č. 122/2013 Z. z., Zákona č. 22/2004 Z. z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z. z.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.januára.2020.

 

V Žiline 1.januára.2020.